NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Obchodné podmienky

  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Kontaktné údaje

Dodávateľ – Predajca

Roland Hegedűs ,

Jablonov n/T č. 232, 049 43 Jablonov nad Turňou, Slovenská republika

Oddiel:  č.OŽP-Z/2011/00360-2   ,    č.živnostenského registra 850-10508

Dodávateľ je platcom DPH.

IČO: 46049517

DIČ: 1072768873

IČ DPH: SK1072768873

Tel.: +421 905 696 617

E-mail: hegishop@hegishop.sk

E-shop: www.hegishop.sk

2. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi zákazníkom (kupujúcim) a firmou  Roland Hegedűs  HEGISAT(predajcom) a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania služieb. Tovar alebo služby sú dostupné na internetových stránkach firmy HEGISAT . Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom.

3. Objednanie tovaru a služieb

Objednávka

A) Minimálna cena MO objednávky  je10,-€  . (Minimálny odber pre VOC je 30,-EUR bez DPH) , bez dopravy a poštovného!

B) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové a cez internetový obchod. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, kde rozhoduje dátum odoslania. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

-    Kontaktujte nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumu nákupu a bankovými údajmi pre vrátenie peňazí.

-    Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt-reklamácie a to za nasledujúcich podmienok:

     -    tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

     -    tovar nesmie byť použitý,

     -    tovar musí byť nepoškodený,

     -    tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),

     -    zašlite spolu s dokladom o kúpe.

-    Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Tovar doručiť na našu adresu pre reklamácie a nie na  poštu, z pošty žiadne balíky nevyzdvihujeme !!!

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - dokument.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hegishop@hegishop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5. Dodacie podmienky

A) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 24 hodín až 4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť, po dohovore s kupujúcim, dodacia lehota dlhšia.

B) Miesto (adresa) dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom.

C) Dopravu tovaru zaisťujeme území SR i v zahraničí. Dopravu tovaru realizujeme pomocou kuriérskej služby . Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci. V prípade zisteného poškodenia zásielky je nutné spísať protokol o poškodenom obale, alebo zásielku od kuriéra neprevziať. Neskôr zistené reklamácie mechanického poškodenia spôsobeného prepravou už nebudeme môcť akceptovať. Tovar je pri preprave poistený. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme.

V prípade, že kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením nesie v plnej výške.

Pri objednávke parabol, v prípade nutnosti zabalenia samostatnej paraboly, účtujeme za obalový materiál pre parabolu poplatok 3,00€ .

Spôsob doručenia:

Spôsob doručenia Cena
Preprava kurierom  od 3,50€
Preprava kurierom+dobierka od 5,90€

Preprava kurierom   

cena záleží od váhy a počtu balíkov

kurier + Dobierka

cena záleží od váhy balíka + koncovej sumy na faktúre

Preprava Slovenskou poštou

cena od 2,80,-€

Platby:

D) Spôsob platby:

- hotovosť

- na dobierku

- bezhotovostným prevodom na náš účet (proforma faktúra Vám bude odoslaná e-mailom). V tomto prípade neplatíte poplatok za dobierku

E) Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny tovaru a služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Prevzatie tovaru

Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad, ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov).

Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť (hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firmená lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia tovaru nás neodkladne kontaktujte.

7. Ochrana osobných údajov

Naša firma prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.

V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
Všetci naši pracovníci , ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku s kontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame.

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

 Predávajúci Roland Hegedüs sídlom Jablonov n/T č.232 psč. 04943, IČO: 46049517 spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
    (1) Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo,pri registrácii firiem aj IČO a DIČ, tieto osobné údaje sú zhromaždované, spracovavané a uchovávané v súlade so zákonom nariadenia europskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 , a zákonom  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
    (2) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: hegishop@hegishop.sk.
    (3) Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu do odvolania, najviac do 10 rokov .
    (4) V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol jeho osobné údaje potrebné na doručenie tovaru jednej z nasledujúcich kuriérskych spoločností: Slovak Parcel Service, s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 329 217 , GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lieskovská cesta13, 962 21 Lieskovec,IČO:36624942,Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
    (5) Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky - zakúpený tovar) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Žiadne osobné údaje zákazníka (meno, adresa, tel číslo a pod.), ktoré určujú jeho komplexnú identitu sa neposkytujú.
    (6) Spotrebiteľ má právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo nápravu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom. Inak má Spotrebiteľ právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
    (7) Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese hegishop@hegishop.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

8.Súbory cookie
Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako tento internetový obchod používa súbory cookie a podobné technológie v zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory - cookie.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Táto webová lokalita používa internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnem a vymažem cookies?
Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Berte na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu alebo internetového prehliadača.

Informácia o používaní cookie
Nad touto webovou lokalitou sa vám zobrazí informácia o používaní súborov cookie. Kliknutím na akceptáciu (žltá ikonka) sa do vášho počítača uloží súhlas (cookies s názvom cooki_akcept a hodnotou 1), ktorý bude platný 365 dní od udelenia súhlasu alebo zmazania cookie. Následne vás webová lokalita vyzve pre opätovné udelenie súhlasu.
 

Najpredávanejšie

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

     

     

Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Pricemania.sk – Porovnanie cien

Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov